• LICENCJA KLUBOWA 2021
    LICENCJA KLUBOWA 2021

    Najbliższy planowany turniej, to HMWŁ.....

                                                               Miedzna Drewniana, Petrykozy .........................                                     

ZGODA

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ____________________________

zamieszkałego_________________________________________ , PESEL ________________

na udział w zajęciach nauki gry w tenis, które odbywać się będą na sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Miedznej Drewnianej, Petrykozach oraz znany jest mi regulamin zajęć. Tym samym informuję, że:

□   nie zgłaszam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach

□   zobowiązuje się dokonywać wpłaty 30 pln (trzydzieści złotych) do 10 dnia bieżącego miesiąca na konto Stowarzyszenia o numerze: 68 8992 0000 0014 8803 2000 0020

□   wiem, że zajęcia odbywać się będą regularnie we środy od 17`45 przez godzinę

□   wiem, że rezygnacja dziecka z zajęć wymaga formy pisemnej przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca.

□   wiem, że administratorem danych jest organizator zajęć, a wizerunek dziecka może być wykorzystany w celach informacyjnych propagujących działania Stowarzyszenia i dyscyplinę.

      OPIEKUN:                                                                                              ORGANIZATOR:

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potwierdzenie przyjęcia zgody na udział __________________________________________

W zajęciach tenisowych organizowanych przez STZ „Return – Opoczno” .

Organizator