• LICENCJA KLUBOWA 2021
  LICENCJA KLUBOWA 2021

  Najbliższy planowany turniej, to HMWŁ.....

Regulamin zajęć nauki tenisa w gminie Białaczów.  ( aktualizacja 23.10.2019)

Zajęcia prowadzone w ramach działań statutowych Stowarzyszenia rozpoczną się od dnia 16.10.2019 i prowadzone będą w sposób ciągły. O zakończeniu, lub czasowym zaprzestaniu zajęć uczestnicy zostaną poinformowani z miesięcznym wyprzedzeniem, jednak nie później niż przed rozpoczęciem nowego miesiąca zajęć.

 1. Organizatorem zajęć jest Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego „Return – Opoczno” z siedzibą w 26-307 Białaczów, Parczówek 124, przy wsparciu Urzędu Gminy Białaczów.
 2. Propozycja zajęć skierowana jest do dzieci i młodzieży zamieszkującej na terenie Gminy Białaczów lub uczęszczającej do szkół podległych gminie, których rodzice lub opiekunowie zadeklarują brak przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu.
 3. Zajęcia odbywać się będą na salach sportowych przy szkołach podstawowych w Petrykozach i Miedznej Drewnianej raz w tygodniu dla każdej z grup zgodnie z podanym harmonogramem.
 4. Zajęcia prowadzone będą przez licencjonowanego trenera tenisa, lub instruktorów aktywności ruchowej
 5. Udział w zajęciach jest możliwy po zapoznaniu się z regulaminem i wyrażeniu zgody w formie pisemnej przez opiekuna. Ewentualna rezygnacja również wymaga formy pisemnej i musi zostać złożona przed rozpoczęciem nowego miesiąca zajęć.
 6. Opiekunowie uczestników zobowiązują się do wpłacania składki na rzecz Stowarzyszenia w wysokości 30 złotych za miesiąc zajęć. (nie dotyczy ferii, oraz wakacji)
 7. Organizator zakłada średnio cztery spotkania w miesiącu, za wyjątkiem miesięcy w których występuje ustawowa przerwa w nauce.
 8. Organizator przyjmuje, że zapisane dziecko będzie uczęszczać na zajęcia i ewentualne nieobecności nie będą wpływać na obniżenie składki. Wyjątek stanowi przedłużająca się choroba którą pisemnie potwierdza opiekun. Wynikające z tego faktu decyzje wymagają notatki pisemnej potwierdzonej przez Zarząd Stowarzyszenia.
 9. Administratorem danych jest Organizator, a wizerunek dziecka może być wykorzystany w celach informacyjnych propagujących działania Stowarzyszenia i dyscyplinę tenis.
 10. Sprawy nie ujęte w regulaminie a wymagające wyjaśnienia leżą w gestii Zarządu Stowarzyszenia i wymagają formy pisemnej.